Vedtægter for SKOVTROLDEN naturgruppe

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er SKOVTROLDEN naturgruppe.
Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at oplyse og værne om Danmarks natur og miljø.
Foreningen opfylder sit formål gennem afholdelse af ekskursioner, foredrag og anden oplysningsvirksomhed.

§ 3. Medlemskab.
Som medlem af foreningen kan optages personer, der ønsker at medvirke til fremme af foreningens formål.

§ 4. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes på årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på årsmødet. Valget gælder for 2 år. På skift vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Forretningsorden.
Bestyrelsen vælger formand,  kasserer og lageransvarlig. Foreningens kasserer tegner foreningen. Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden, og kan i øvrige forhold træffe beslutning ved almindeligt flertal.
Suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsesmøder aftales af bestyrelsen og indkaldes af formanden, som også laver og udsender dagsordenen. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet afhlodes. Udsendelse af dagsordenen skal ske tidligst 13 dage og senest 10 dage før bestyrelsesmødet afholdes. Bestyrelsesmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
4. Siden sidst for alle bestyrelsesmedlemmer.
5. Oplysning om pengebeholdning dags dato.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§ 7. Årsmøde.
Der afholdes årsmøde inden udgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel, og indkaldes via nyhedsbrev på mail. Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter og udsendes sammen med indkaldelse til årsmødet.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger årsregnskabet med revisions påtegning.
5. Godkendelse af foreningsplan og kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet afholdes.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til
§ 5, samt to suppleanter.
8. Valg af en revisor, samt en suppleant.
9. Eventuelt.

§ 9. Regnskab.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens midler anbringes bedst muligt og på betryggende måde. Lageransvarlig fører løbende en fortegnelse over inventar og materiel. Revisoren påtegner årligt fortegnelsen.

§ 10. Vedtægtsændring.
Foreningens vedtægter kan ændres på årsmødet. Til vedtægtsændring kræves almindeligt flertal.

§ 11. Foreningens nedlæggelse.
Beslutning om foreningens nedlæggelse kan træffes med 2/3 flertal af de fremmødte, af 2 på hinanden følgende ekstraordinære/ordinære årsmøder med minimum 14 dages mellemrum. Årsmødet træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue og øvrige værdier.

Foreningens vedtægter vedtaget på årsmødet d. 15. marts 2018.